ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
-----------------------------------------


                    โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕เพื่อการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และเพื่อรองรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑และ มาตรา ๔๘แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง
                     โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมจึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้         
                    ประกาศ  ณ วันที่ ๑๕มีนาคม๒๕๕๕

( นายขกิจ ศรีแสง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕


มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ดีเยี่ยม

 

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ ๘๕ขึ้นไป

 

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ          

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ร้อยละ ๙๕ขึ้นไป

 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

ร้อยละ ๙๕ขึ้นไป

 

สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจำ (อย่างมีความสุข)

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   

ดีเยี่ยม

 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ดีมาก

 

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว              

ร้อยละ ๘๕ขึ้นไป

 

มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ร้อยละ ๘๕ขึ้นไป

 

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

ร้อยละ ๘๕ขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

ดีมาก

 

สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป

 

นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป

 

กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป

 

มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป

มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ดี

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ๖๐
ได้ระดับดีขึ้นไป

 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ๘๐
ได้ระดับดีขึ้นไป

 

ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ๘๐
ได้ระดับดีขึ้นไป

 

ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ๕๐
ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่  ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีเยี่ยม

 

วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา   มี  ๖ มาตรฐาน ๓๔  ตัวบ่งชี้ ดังนี้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่

 

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดีเยี่ยม

 

ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา     

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป

 

ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

ร้อยละ ๙๕ขึ้นไป

 

ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน

ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป

 

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ร้อยละ ๙๕ขึ้นไป

 

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

ร้อยละ ๙๕ขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล

ดีมาก

 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ  และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

ดีมาก

 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล

 

 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้แผนปฏิบัติการ

ดีมาก

 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

ดีมาก

 

นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา

ดีมาก

 

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล    

ดีเยี่ยม

 

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกำหนด

ดีเยี่ยม

 

คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ดีเยี่ยม

 

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๐   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีมาก

 

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

ดีมาก

 

จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ

ดีมาก

 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

ดีมาก

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

ดีมาก

 

นิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

ดีมาก

 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๑   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีมาก

 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

ดีมาก

 

จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

ดีมาก

 

จัดห้องสมุดให้บริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ดีมาก

 

อาคารประกอบ สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิตของนักเรียนประจำอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สะอาด และปลอดภัย

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๒   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ดีมาก

 

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีมาก

 

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีมาก

 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ดีมาก

 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีมาก

 

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ดีมาก

 

จัดทำรายงานประจำปีที่รายรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ดีมาก