ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-----------------------------------------


                                                โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕เพื่อการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และเพื่อรองรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑และ มาตรา ๔๘แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมจึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นหลักในการพัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุน กำกับดู และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

                                                ประกาศ ณ วันที่ ๑๔มีนาคม๒๕๕๕

( นายขกิจ ศรีแสง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ว่าด้วยคุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  มี ๖ มาตรฐาน ๒๗ ตัวบ่งชี้ ดังนี้


มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

 

มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ          

 

เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

 

สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ

 

มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจำ (อย่างมีความสุข)

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   

 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

 

เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

 

ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

 

ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

 

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว              

 

มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

 

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

 

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

 

 

 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

 

สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

 

นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

 

กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

 

มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

 

ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

 

ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่  ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

 

ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

 

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา   มี  ๖ มาตรฐาน ๓๔  ตัวบ่งชี้ ดังนี้


 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                

 

ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา     

 

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

 

ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

 

ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

 

ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน

 

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

 

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล

 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ  และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้แผนปฏิบัติการ

 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

 

นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา

 

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

มาตรฐานที่ ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล    

 

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกำหนด

 

คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๐   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

 

จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ

 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

 

นิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน

มาตรฐานที่ ๑๑   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

 

จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

 

จัดห้องสมุดให้บริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

 

อาคารประกอบ สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิตของนักเรียนประจำอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สะอาด และปลอดภัย

มาตรฐานที่ ๑๒   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

จัดทำรายงานประจำปีที่รายรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 


มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                   

 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี ๑ มาตรฐาน ๔ ตัวบ่งชี้  ดังนี้


มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

 

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำอาชีพเป็น เด่นการกีฬา

 

จัดกิจกรรมทักษะดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต

 

ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี ๑ มาตรฐาน ๓ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 


มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

จัดโครงการ กิจกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

จัด โครงการ/กิจกรรม/งาน/เพื่อสนองแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย